Det globala logistikföretaget Brambles, verksamt i Sverige under varumärket CHEP, har publicerat sin hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017. I redovisningen finns nyheter om CHEPs, och systerbolaget IFCOs, hållbarhetsprogram och om hur långt man kommit på vägen mot hållbarhetsmålen för 2020. De här målen bygger på företagets hållbarhetsprogram för bättre företagande, en bättre planet, bättre samhällen och går i linje med FN:s hållbarhetsmål.

– Det har varit ännu ett fantastiskt hållbarhetsår på Brambles då vi har fortsatt våra framsteg mot målen för 2020. Det vi har uppnått hade inte varit möjligt utan den helhetssyn som vi tillämpar i vårt samarbete med kunderna världen över, säger Juan Jose Freijo, Global Hållbarhetschef för CHEP/Brambles

 

Nedan följer några exempel på vad Brambles åstadkommit enligt hållbarhetsredovisningen för 2017:

  • Bättre företagande: Att göra kundernas distributionskedjor mer effektiva och att investera i en arbetsmiljö som är säker för alla och som ger våra medarbetare en chans att utvecklas.

CHEP och Brambles arbetar enligt en cirkulär affärsmodell, och företaget är specialiserat på att tillhandahålla återanvändbar utrustning för enhetslaster, bland annat över 590 miljoner lastpallar, lådor och containrar. Genom kundernas användning av bolagets plattformar kunde bolaget spara 1,6 miljoner träd, 2,5 miljoner ton i koldioxidutsläpp och 1,4 ton i fast avfall under räkenskapsåret 2017. Bolaget har även inlett transportssamarbetsprojekt med över 200 kunder för att minska trafiken med tomma lastbilar i världens distributionskedjor med 64,7 miljoner kilometer.

Detta arbete har belönats med flera olika branschutmärkelser, till exempel en guldutmärkelse från EcoVadis. Brambles har också kommit på första plats i sin branschkategori i Dow Jones hållbarhetsindex för hela världen (DJSI) och har fått AAA-betyg i Morgan Stanley Capital Internationals (MSCI) och Sustainalytics index.

 

  • Bättre planet: Att minska miljöpåverkan inom Brambles egna verksamheter.

Under räkenskapsåret 2017 kom 99,1 procent av allt virke som CHEP använde från certifierade skogar. Brambles eliminerade även plastavfall och råmaterialkostnader genom att återvinna 22 600 ton uttjänat plastmaterial och omvandla det till nya plastpallar och återanvändbara plastlådor. Brambles lyckades även minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 7,8 procent per affärsgren, och 14,3 procent av all el som förbrukades kom från förnybara källor.

 

  • Bättre samhällen: Att ha en positiv inverkan på de samhällen där Brambles bedriver verksamhet

Brambles stöder maträddningsorganisationer, utbildningsmöjligheter och miljösaneringsprojekt genom att bidra med volontärer, företagssponsring och donationer i natura. Alla fast anställda hos Brambles, IFCO och CHEP har rätt till tre betalda dagar för volontärarbete varje år. Sammanlagt investerade Brambles 4 376 000 USD i samhällsarbete räkenskapsåret 2017, en ökning på 44 procent jämfört med 2016. Som en del i detta arbete hjälpte CHEP Sverige för några månader sedan Filadelfiakyrkan att måla om ett härbärge för EU-immigranter.

 

– Vårt engagemang i hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Genom vårt framgångsrika recept med en cirkulär affärsmodell där resurserna delas och återanvänds samt med vår globala närvaro och vår expertis på distributionskedjor, kan vi minska rörelsekostnader och efterfrågan på naturresurser både inom vårt eget företag och i distributionskedjor över hela världen, säger Juan Jose Freijo

 

Ytterligare information